Có 1 kết quả:

nộn hàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi lành lạnh.