Có 1 kết quả:

bế nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người được yêu quý ( cận thần, hầu thiếp… ).