Có 1 kết quả:

bế ngự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Bế hãnh 嬖倖.