Có 1 kết quả:

nãi mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vú em, vú nuôi ( như nhũ mẫu ).