Có 1 kết quả:

nãi du

1/1

nãi du

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. bơ (làm từ sữa)
2. kem ăn