Có 1 kết quả:

nãi ngưu

1/1

nãi ngưu

phồn thể

Từ điển phổ thông

bò sữa