Có 1 kết quả:

sương thê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà để tang chồng.