Có 1 kết quả:

sương phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà có tang chồng — Đàn bà goá chồng.

Một số bài thơ có sử dụng