Có 1 kết quả:

sương khuê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phòng của đàn bà goá chồng.