Có 1 kết quả:

kiết lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng một mình. Như Cô lập 孤立.