Có 1 kết quả:

khổng thánh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tôn xưng đức Khổng tử.

Một số bài thơ có sử dụng