Có 1 kết quả:

tự xuyến

1/1

tự xuyến

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chuỗi ký tự, xâu ký tự (tin học)