Có 1 kết quả:

tự hình

1/1

tự hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phông chữ, font chữ (tin học)