Có 2 kết quả:

tự thiếptự thiệp

1/2

tự thiếp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giấy tập viết

tự thiệp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giấy tập viết