Có 1 kết quả:

tự dạng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình thể văn tự, tiêu chuẩn chữ viết, kiểu chữ. ◎Như: “Cửu Kinh tự dạng” 九經字樣.
2. Từ ngữ, câu chữ. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Thừa tướng thân bút tác nhất thư, đan dữ Hàn Toại, trung gian mông lông tự dạng, ư yếu hại xứ, tự hành đồ mạt cải dịch” 丞相親筆作一書, 單與韓遂, 中間朦朧字樣, 於要害處, 自行塗抹改易 (Đệ ngũ thập cửu hồi) Thừa tướng tự tay viết một lá thư đưa cho Hàn Toại, trong đó (cố ý) có những câu chữ lù mù không rõ ràng, chỗ nào có vẻ quan trọng, thì bôi xóa sửa chữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình dáng của chữ, nét chữ.