Có 1 kết quả:

tự mẫu

1/1

tự mẫu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chữ cái

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữ cái ( ghép lại thành các tiếng ).