Có 1 kết quả:

tự tiết

1/1

tự tiết

giản thể

Từ điển phổ thông

byte (tin học)