Có 1 kết quả:

tự tập

1/1

tự tập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tập hợp các ký tự (tin học)