Có 1 kết quả:

tự thủ

1/1

tự thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiền tố, đầu