Có 1 kết quả:

tồn khố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Còn cất trong kho, hiện còn trong kho. Ta vẫn nói là tồn kho.