Có 1 kết quả:

tồn tuất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thương xót mà thăm hỏi an ủi — Số tiền cấp cho gia đình tử sĩ, để gọi là thương xót an ủi. Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành: » …Dù ai còn cha già mẹ yếu vợ goá con côi, an tập hết cũng ban tồn tuất đủ «.

Một số bài thơ có sử dụng