Có 1 kết quả:

tồn căn

1/1

tồn căn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gốc, chân

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái gốc rễ còn lại, chỉ cái cuống biên lai.