Có 1 kết quả:

tồn khoản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền hiện còn gửi ở ngân hàng — Số tiền hiện còn lại, sau khi đã chi tiêu.