Có 1 kết quả:

tồn cảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài văn, bài thơ của người chết để lại.