Có 1 kết quả:

tồn hoá

1/1

tồn hoá

giản thể

Từ điển phổ thông

kho hàng