Có 1 kết quả:

phu giáp

1/1

phu giáp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nứt nanh (hạt nảy mầm thành cây)