Có 1 kết quả:

hiếu chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đang có tang cha mẹ.