Có 1 kết quả:

mạnh đông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tháng thứ nhất của mùa đông, tức tháng mười âm lịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng đầu tiên của mùa đông, tức tháng 10 âm lịch. Cũng chỉ đầu mùa đông .

Một số bài thơ có sử dụng