Có 1 kết quả:

mạnh thu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tháng thứ nhất của mùa thu, tức tháng bảy âm lịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng thứ nhất của mùa thu, tức tháng bảy âm lịch. Cũng chỉ đầu mùa thu.