Có 1 kết quả:

quý nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng cuối mùa. Tháng thứ ba trong mỗi mùa.

Một số bài thơ có sử dụng