Có 1 kết quả:

quý thu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng cuối cùng của mùa thu, tức tháng chín âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng