Có 1 kết quả:

quý tiết

1/1

quý tiết

phồn thể

Từ điển phổ thông

mùa, vụ, kỳ