Có 1 kết quả:

cô thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một mình chống chỏi, không ai giúp đỡ.