Có 1 kết quả:

cô lánh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lẻ loi, cô độc. ◇Lưu Đình Tín 劉庭信: “Đốc đốc mịch mịch chung tuế ba kết, Cô cô lánh lánh triệt dạ tư ta” 篤篤寞寞終歲巴結, 孤孤另另徹夜咨嗟 (Tưởng nhân sanh khúc 想人生曲) Lẩn quẩn loanh quanh cả năm quần quật, Một thân một mình suốt đêm than thở.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lẻ loi một mình.

Một số bài thơ có sử dụng