Có 1 kết quả:

cô phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà một mình, đàn bà goá.