Có 1 kết quả:

cô quả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con côi và đàn bà góa. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Cầu kì cô quả nhi chấn tuất chi, kiến kì trưởng lão nhi kính lễ chi” 求其孤寡而振恤之, 見其長老而敬禮之 (Hoài sủng 懷寵).
2. Vua chư hầu tự xưng (khiêm từ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con mất cha và người đàn bà goá.