Có 1 kết quả:

cô chú

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dốc hết tiền bạc để ăn thua trong canh bạc.
2. Dốc hết sức để quyết được thua. ◇Tư Mã Quang 司馬光: “Thiền Uyên chi dịch, Chuẩn dĩ bệ hạ vi cô chú dữ địch bác nhĩ” 澶淵之役, 準以陛下為孤注與敵博耳 (Tốc thủy kí văn 涑水記聞, Quyển lục).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dốc hết tiền bạc để ăn thua trong canh bạc.