Có 1 kết quả:

cô lậu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Học thức hẹp hòi quê mùa. ◇Lễ Kí 禮記: “Độc học nhi vô hữu, tắc cô lậu nhi quả văn” 獨學而無友, 則孤陋而寡聞 (Học kí 學記).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quê mùa hẹp hòi, chỉ kiến thức nhỏ bé, thường dùng làm tiếng tự khiêm nhường. Cũng nói là Cô lậu quả văn ( quê, hẹp, nghe ít ).

Một số bài thơ có sử dụng