Có 1 kết quả:

noa trĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa trẻ thơ — thơ ấu non nớt.