Có 1 kết quả:

học tập

1/1

học tập

giản thể

Từ điển phổ thông

học tập, nghiên cứu