Có 1 kết quả:

học đồ

1/1

học đồ

giản thể

Từ điển phổ thông

người theo học, người học nghề