Có 1 kết quả:

học kỳ

1/1

học kỳ

giản thể

Từ điển phổ thông

học kỳ, kỳ học