Có 1 kết quả:

học giả

1/1

học giả

giản thể

Từ điển phổ thông

học giả, nhà nghiên cứu