Có 1 kết quả:

sàn đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hèn kém xấu xa.