Có 1 kết quả:

học vụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sự việc liên quan tới giáo dục.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công việc liên quan tới sự học tập.