Có 1 kết quả:

học đường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trường học, học hiệu.
2. Thuật số dụng ngữ: Nhà coi tướng dùng chỉ chỗ trên mặt gần “nhĩ môn” 耳門.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà lớn để học trò tới học tập.

Một số bài thơ có sử dụng