Có 1 kết quả:

học bộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cơ quan có từ thời nhà Thanh mạt, bên Trung Quốc, trông coi việc giáo dục trong toàn quốc, tương đương với Bộ Giáo Dục ngày nay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cơ quan trung ương của triều đình xưa, trông coi việc giáo dục dân chúng, tương đương với bộ Giáo dục ngày nay.

Một số bài thơ có sử dụng