Có 1 kết quả:

nhụ xỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tuổi thơ ấu.