Có 1 kết quả:

nhũng quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông quan thừa, vô dụng.