Có 1 kết quả:

nhũng nhiễu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gây rối loạn, làm cho phức tạp, làm phiền người khác.